முன்பதிவு மையம்
தகவல்
விதிமுறைகள்
முன்பதிவு மையங்கள்
சிறப்பு சேவைகள்
 
  Home > வாடகைக்கு ஒரு பேருந்து
  Casual Contract (வாடகைக்கு ஒரு பேருந்து)
பார்வையிடல் சுற்றுப்பயணங்கள், திருமணங்கள், பள்ளி / கல்லூரி படிப்பு சுற்றுப்பயணங்கள் / உல்லாசப் பயணம் போன்ற நோக்கங்களுக்காக பேருந்துகள் பொதுமக்களுக்கு வாடகைக்கு விடப்படுகின்றன. பின்வரும் கட்டணத்தின் அடிப்படையில்.
Kms Type of Buses Plain (Rs.) Ghat (Rs.
Upto 100 Km Ultra Deluxe 17800 21500
Above 100 Km Rs.40/Km Rs.48/Km
Upto 100 Km A/C Seater 23140 27950
Above 100 Km Rs.40/Km Rs.48/Km
Upto 100 Km A/C Seat cum Sleeper 27234 32895
Above 100 Km Rs.40/Km Rs.48/Km
Upto 100 Km Non A/C Seat cum Sleeper 21004 25378
Above 100 Km Rs.40/Km Rs.48/Km
 
Important terms and conditions:
  • The kilometres will be calculated from the operating depot and return to the same depot.
  • Payment has to be made in advance along with 20% refundable security deposit.
  • For late arrivals, extra amount will be charged.
  • The charges for late reporting
1 Hour to 6 Hours - ¼ day of the hire charges
6 Hour to 8 Hours - ½ day of the hire charges
8 Hour and above - Full day hire charges
  • Applicable G.S.T.
  • For contract (Hire a Buses) booking for the routes more than 300 KMs, Please contact: 9445014463 / 9445014424 / 9445014416.
© TNSTC. All Rights Reserved.